Algemene Voorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend door klant, zijn enkel bij uitsluiting van elke andere voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geleden waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 

3. Alle facturen dienen voldaan te worden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

 

4. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Intertechniek International bvba. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

 

5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Intertechniek International bvba niet. Vertraging op de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

6. Alle klachten dienen binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.

 

7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na leverdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 

8. In geval van betwisting  is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout en het vredegerecht van Herentals bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

9. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

10. De goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden en welke gekend is door de koper. Onze vrijwaringsplicht m.b.t gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 

11. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 

12. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

13. De facturen welke op de vervaldag niet intergraal en correct betaald worden, zijn vanaf dit ogenblik van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een interest van 12% op jaarbasis. Bovendien zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ad 10%, met een minimum van € 40.

 

14. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Contacteer ons

 

Intertechniek BV

Dikberd 34 Unit 1B

2200 Herentals - Belgïe

T: +32(0)477 45 21 12

M: info@intertechniek.be